Επιστημονικά άρθρα υγείας

Εδώ θα βρείς αξιόπιστο ιατρικό περιεχόμενο που βασίζεται σε επίσημες ιατρικές μελέτες, ελεγμένο και επιμελημένο από γιατρούς και επαγγελματίες υγείας. Αναζήτησε παρακάτω την θεραπεία, το σύμπτωμα ή την υπηρεσία για την οποία επιθυμείς να βρεις έγκυρη πληροφόρηση.

Botox Find out where it's applied, what are the side-effects and which is the cost Fractional laser Find out how it's done and what are its advantages HIV-AIDS How is it transmitted and what are the stages, the symptoms and the treatment Pressure holter How is it performed, in which cases and what does the examination show Holter monitor Find out how it works, when it has to be done and what you need to be careful of Laser hair removal Learn about all the techniques, their advantages and their disadvantages Laser for Myopia Find out how to get rid of astigmatism, presbyopia and hyperopia Life coaching What is it and how can it help you Ozempic Τι είναι και σε τι πρέπει να να προσέχεις στη χρήση του Saxenda Τι είναι και ποιοι μπορούν να το πάρουν Stress echo How is the most modern technique of cardiac ultrasound performed Heart Triplex Find out how long will it last and what the process is Trulicity Τι είναι και ποιοι μπορούν να το πάρουν Victoza Τι είναι και τι πρέπει να προσέχεις όταν την παίρνεις Wegovy (Σεμαγλουτίδη) για απώλεια βάρους Τι είναι και σε ποιους απευθύνεται Anxiety and Stress Find out ways of dealing with it and what causes it Sports injuries Learn how to deal with injuries and ruptures Hemorrhoids See how to treat them and what is the appropriate diet Incontinence Watch videos and advice about urinary incontinence Allergy See how to forestall coughing, shortness of breath and rheum Alzheimer's disease What are the early symptoms, the stages and the treatment Anaemia What are the symptoms of anemia and low hematocrit Aneurysm Diagnosing and treating an aneurysm Dementia Learn what the symptoms and treatment of dementia are Αντιμετώπιση Κορωνοϊού (Covid-19) Πώς μεταδίδεται, ποια τεστ υπάρχουν και πώς να φοράς σωστά τη μάσκα Retinal detachment Facial peeling See how chemical peeling and dermabrasion are performed, compare the methods and the benefits of each one Aponeurosis Find out what it is, how it's done and how long it lasts Uterine curettage In which cases is it performed and what is the process Arthroplasty When is it applied and what is the process and the special preparation Arthroscopy The most modern method of diagnosing and treating orthopedic conditions Asthma Find out what causes it and what you need to do to deal with it Buttock augmentation See the most modern method of nates lifting, what its advantages are and how long it lasts Αυτισμός Διάγνωση, συμπτώματα και θεραπείες Nuchal Translucency When does it have to be done and what does it show about the fetus Cervical spondylosis Μάθε ποια είναι τα συμπτώματα και δες ασκήσεις για να τα αντιμετωπίσεις Tonsillectomy Learn when it is recommended and in what method Hearing loss Find out how to deal with it depending on your age Acupuncture In which cases it is applied and what is the process PRP stem cells How long does the process last and in which cases is it applied Blepharoplasty When is it applied and how long each method lasts Hernia Learn the advantages, the disadvantages and the cost of each method Bulimia - anorexia nervosa Symptoms and treatment of eating disorders Bronchoscopy In which cases is it applied and what is the process Gastroenteritis Learn how it's transmitted, what causes it and how to treat it Gastroscopy When is it recommended, what is the process and what is the special preparation Glaucoma Learn about the symptoms, the treatment and the prognosis ΔΕΠΥ Συμπτώματα, αίτια και θεραπεία Diabetes Find out what are the causes, the symptoms, the cure and what you need to be careful of Diet and nutrition See what is the best diet plan for you Smoking cessation What does stopping smoking with the help of a doctor entail and what is the cost Swallowing disorders - dysphagia Which conditions are hidden behind it and how is it diagnosed Smell disorders Find out what causes them and how they can be treated Menstrual Disorders The hormonal causes that can disrupt your cycle Voice disorders What is the most painless method of treating hoarseness, dry throat and dysphonia Deviated septum How to fix a deviated septum and at what cost Driving License Everything you need to know to get a driver's license Bipolar disorder Find out what are the causes, the symptoms, the cure and what you need to be careful of Herniated Disc With these ways you are going to deal with the symptoms of slipped disk for good EEG When it has to be done and what do the results show Pregnancy See what you have to do at each stage, how to choose a maternity hospital and what the cost is Εθισμός Συμπτώματα, θεραπεία και πρόληψη Εθισμός στο διαδίκτυο Συμπτώματα εθισμού στα video games και στα social media Eczema See the ways of dealing with every type of dermatitis Vaccination Μάθε ό,τι χρειάζεσαι για τα εμβόλια, τις παρενέργειες και τις δόσεις που χρειάζονται Flu vaccine How it is prescribed and how long the immunity lasts Menopause Get answers to your questions about menopause Dental implants Find out how they are placed, what materials are they made of and what you need to be careful of Endometriosis See what causes it, which examinations you need to take, what to pay attention to in your diet and when you need to get in vitro fertilization -IVF Nasal Endoscopy Which conditions does nasal endoscopy diagnose and how is it performed Wisdom Teeth Removal What does the wisdom tooth extraction process entail and what do you need to be careful of after the operation In vitro fertilization What are the most efficient modern methods of in vitro fertilization/IVF and how are they performed Epicondylitis Deal with pain in your elbow and your hand Penis enlargement Learn which methods of enlargment exist and what their results are Herpes Where does it appear on the body, how is it transmitted and how is it treated Spider veins Check out what are the most painless ways to get rid of swollen feet and veins Electromyography What does the exam include and what can be diagnosed Chronic Hepatopathies - Viral Hepatitis Find out what causes it, how it's diagnosed and what the treatment is Acne Treatment What are the stages of acne, how to treat it depending on your age and what is the cost Couple counseling When is it necessary and how can it help you Treatment of Stretch Marks Find out what causes them, how to forestall their appearance and what are the most modern methods of treating them Papillomas See how to spot them, when you need to be worried and if they can be transmitted Thrombophilia What are the symptoms, what causes it and how is it treated Thyroid gland Which examinations you need to take, what does a thyroid condition entail and how to treat it efficiently Medical certificates See how to get the doctor certificate you need in each case Sinusitis See how to deal with repeated sinus infections efficiently Obsessive–compulsive disorder-OCD At what age does it manifest, who is more likely to have it and how to treat it Jaundice How is it treated in neonates and how in adults Measles Read about the symptoms, the transmission, the treatment and the complications Vertigo and dizziness See how to deal with the annoying symptoms of dizziness and what it means for your health Fibroids Learn how it's created, when and how to remove it Viral infection Flu Common Cold Ways of treating and anticipating seasonal flus Ear Cleaning When is it recommended, what does it protect you from and what is the process Teeth cleaning How to get the bright and white smile you want quickly Face cleaning Find out how to deeply hydrate your face, how long the process lasts and what is the cost Cardiac insufficiency See the symptoms, the stages, the treatments and the life expectancy Kidney Cancer What are the causes, the symptoms and the treatment methods Urinary Bladder Cancer What are the causes, what are the symptoms and what is the treatment Colon cancer What are the causes, the symptoms and the treatment method Breast cancer Find out about the stages, how to perform a self-examination and what is the treatment for each stage Esophageal cancer How is diagnosed and identified and how can it be treated Lung cancer Learn how it manifests, how to cure it and where does it metastasize Prostate cancer What are the causes, the symptoms and the treatment methods Mouth cancer Find out what causes it, how to recognize and and how to treat it Fracture What can cause it, what you need to be careful of and how to deal with it Depression What causes it, how common is the condition and how to handle it efficiently Cataract surgery How it is done and what you need to be careful of after the operation Keratoconus How often does it show up and what are the risks if it's not spotted in time Varicocele Where is it spotted more commonly, how long does the treatment last and how efficient is it Urticaria Find out how to get rid of the symptoms and what can cause it Colonoscopy When do you have to do it, how often and what is the process Atrial Fibrilaltion Find out when it manifests, what causes it and how it's treated Vaginitis What causes it, what are the symptoms and what is the treatment Colposcopy Find out what can be diagnosed through colposcopy and what does the process entail HPV warts Find out the causes, the symptoms and the treatment cost and identify them through pictures Bunion In which cases is a bunion treatment necessary and what is the cost Adenoids See how to get rid of them and how to improve the quality of your sleep Panic attacks How to deal with them, what causes them and how to anticipate/ prevent relapses Cryolipolysis Find out about the most modern method of dealing with regional fat and what are its results through pictures Cystoscopy See when you need to go to a doctor to get a cystoscopy and what you need to be careful of after the examination Pilonidal cyst Learn when it must be removed, which extraction techniques exist and what you need to be careful of Cellulite See all the modern treatment methods and compare their characteristics Kyphoplasty How and when should it be performed, which doctor does it and what is the cost Laparoscopy Everything you need to know about the most modern operation method Lymphoma See the symptoms, causes, metastasis and cure Teeth whitening See all the ways of tooth whitening in detail and how efficient each one is Vitiligo Early symptoms, pictures and efficient treatments Liposuction Learn about the most painless and efficient way of dealing with regional fat Melanoma What is it, where does it appear and what are the symptoms in pictures Sleep Study Find out how the examination is performed and what symptoms does it test for Mesotherapy How long does mesotherapy for the face, body and hair last, how much does it cost and how does it outclass the other methods Hair transplant See how you can recover your lost hair Metformin Τι είναι και πώς πρέπει να την λαμβάνεις Nail fungus How to know you have them and how to treat them for good Lifting How it is performed, on which parts and why to choose this particular method Vaginal Dryness What is vaginal dryness, how to diagnose it, what causes it and what is the most modern method of reconstruction Οστεοαρθρίτιδα Μάθε για τα συμπτώματα, τις θεραπείες και το κόστος τους Osteoporosis Learn what you need to be careful of and what is the most appropriate treatment for you Gingivitis - periodontitis See how they are caused, what are their characteristics and how to deal with them for good Uric Acid What are the symptoms and the examinations you need to take Urodynamic Testing What does the full check of the urinary system include and when is it recommended Urinary tract infection Find out what causes it, how to deal with it, how to anticipate relapses and if it's contagious Porcelain veneers See how they can fix your smile and how they are placed Parkinson's disease Find out what causes it, who is at risk and how to deal with it Circumcision When is it recommended and how is it applied Kidney stones When can it be dangerous and how to treat it efficiently Πιστοποιητικά υγείας για εργασία Τι θα χρειαστεί να προσκομίσεις από γιατρό για τη νέα σου εργασία Breast surgery Learn which are the most efficient methods, what are the disadvantages and which is the cost Pneumonia Learn about the symptoms, the transmission, the treatment and the complications Polycystic ovaries See the symptoms, the cures and the natural treatment Bowel polyps When are they dangerous and what do you have to do to treat them Headache What does it mean for your health and who is the appropriate doctor to help you find out what causes it Uterine prolapse What causes it, how is it diagnosed and what treatment methods are available Prostatectomy Learn what is the most painless and innovative application method Prostatitis See what causes it, when it can be dangerous and how to deal with it Rhinitis What causes it, how is it handled and in which ways Rhinoplasty Which imperfections can it repair, what is the minimum age limit and what does the process entail Snoring Find out what lies beneath and which treatments you can use in order to improve the quality of your sleep Salpingography What is the most technologically modern treatment, when is it recommended and how long does it last Sexual Disorders Find out what causes them and which specialist can help you deal with them STD See how to recognize the symptoms and how to deal with each disease Braces What choices are there, what is each technique aimed at and how to choose it Multiple Sclerosis How to recognize the symptoms in time, which risk factors can affect it and what are the available treatments Scoliosis How to recognize the symptoms, what are the risk factors and how long does the treatment last Spastic colitis Deal with irritable bowel and abdominal pain Nevi (moles) When are they troubling, how often do you need to get examined and how are they treated Spinal fusion Which spinal conditions does it treat and what treatment methods are there Spondylolisthesis Who are more likely to get this condition and what can it cause Erectile dysfunction Find out what causes it and how you can deal with it more efficiently and directly Carpal tunnel syndrome See how to get rid of pain and numbness in your hands Rectal fistula See how to deal with rectal pain and itchiness painlessly Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος How to recognize the symptoms and what are the tests you need to take Dental filling See how it's applied, how long it lasts and what can cause dental decay Schizophrenia What is it, what are the symptoms and what is the treatment Career Orientation Test How is it done and how can it help you Τεστ και διάγνωση κορωνοϊού Εξετάσεις και τεστ κορωνοϊού Stress test When does the cardiologist recommend it and what does the examination show PAP test When do you need to take it and what do the results show Tracheitis Learn about the inflammation of the cervix Hair Loss Learn about all of the modern treatment methods and what can cause it Hyaluronic Acid - Fillers See all the benefits of treating wrinkles around the lips and eyes and compare the results through pictures Infertility See how common it is and what are the examinations you need to do in order to treat it Hysteroscopy When is it recommended and what does the examination include Phlebitis and varicose veins See what the stages of venous insufficiency are and what are the most modern methods of treating varicose veins Chlamydia Learn how to recognize the symptoms and what the treatment is Gall How to deal with the symptoms of gallbladder Cholesterol Find out what you need to be careful of if you have high cholesterol levels Chronic obstructive pulmonary disease Find out what are the symptoms, the causes and the treatment Psychotherapy Online How can psychotherapy be done from a distance Psoriasis See how to recognize it, alleviation advice and the cost for therapy Otitis What causes otitis and cholosteatoma and what are the available treatment methods Otoplasty What is the process of ear surgery, how to get the perfect ear symmetry and how long does it take to recover Macula lutea See how to identify the symptoms of macular degeneration, which examinations you need to do and how to treat this condition

Το περιεχόμενο των άρθρων συντάχθηκε από την επιστημονική ομάδα doctoranytime και περιέχει βιβλιογραφικές πηγές αναφοράς. Αν είστε επιστήμονας υγείας ή γιατρός και διαπιστώσατε ότι εμπεριέχονται ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.